Load Balance คือการใช้ Router เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากกว่า 1 ลิงค์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระจายการใช้งาน หรือ ใช้เป็นเส้นทางสำรอง8 รายการ

ต่อหน้า

ตาราง  รายการ 

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก
 • FQR7103

  FQR7103

  7,500 บาท
 • FQR7203

  FQR7203

  85,600 บาท
 • 8 รายการ

  ต่อหน้า

  ตาราง  รายการ 

  ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก