การรับประกันนี้ไม่ครอบคุลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจาก

อ่านต่อ