1. ทำการสร้าง Remote Access User Accounts โดยไปที่ VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User และทำการเลือก Index ที่ต้องการ

   

                   

2. ทำการตั้งค่า Remote Access User Accounts

2.1 หลังจากเลือก Index ทำการตั้งค่าโดย (สำหรับ Android , PC , Notebook )

- ทำการ Enable this account

- สร้าง Username Password

- เลือกประเภทของ VPN PPTP/L2TP และกด Ok

 

2.2 หลังจากเลือก Index ทำการตั้งค่าโดย (สำหรับ Mac, IPHONE)

- ทำการ Enable this account

- เลือกประเภทของ VPN IPsec

 

 

3. ทำการตั้งค่า General Pre-Shared Key (หากเลือกประเภทเป็น IPsec ต้องมาตั้งค่า Pre-Shared Key ก่อนหากยังไม่เคยตั้งค่า )

 

 

4. การตั้งค่า VPN บน Notebook, PC Windows 10

- เข้าไปที่ Network & Internet Setting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไปที่ VPN และทาการ Add a VPN connection

 

 

- ทำการตั้งค่า VPN

VPN provider = Windows (buit-in)

Connection name = สำหรับคาอธิบาย

Server name or address = IP Public ของ router หรือ DDNS ของ Router

VPN type = ให้เลือกเป็นประเภทที่เราสร้างไว้ใน Router

Type of sign in info = ให้เลือกเป็น User name and Password และทาการกรอก Username แ ละ Password และกด Save

 

- ทำการ Connect