1.การตั้งค่า Peplink (ต้องเป็น FW 8.0.2 จะมีการเพิ่ม GRE Tunnel)

1.1 เพิ่ม Profile VPN GRE ไปที่ Network >> VPN >> GRE Tunnel >>

          -กด New Profile

                       

 

1.2 ทำการตั้งค่า Profile ดังนี้

 

          -ทำการตั้งชื่อ และ Active Profile
          -ระบุ Remote GRE IP Address (WAN IP ของ Draytek2927)
          -ระบุ Tunnel Local IP Address
          -ระบุ Tunnel Remote IP Address
          -เลือก WAN ที่สามารถสื่อสารกับ Router ปลายทางได้ (Draytek2927)
          -ระบุ Remote Networks (LAN IP ของ Router ปลายทางที่เราต้องการสื่อสารด้วย)

 

 

1.3 ตรวจเช็คสถานะ GRE โดยไปที่ Dashboard เราจะเห็น สถานะ GRE Tunnel เพิ่มขึ้นมา

 

 

2.การตั้งค่า Draytek 2927

2.1 ไปที่ VPN and Remote Access >> Remote Access Control Setup

          -ทำการ Enable PPTP VPN Service

 

 

2.2 ไปที่ VPN and Remote Access >> LAN to LAN เลือก Profile ที่ว่าง

          -ทำการ Enable this profile
          -CALL Direction เลือก เป็น GRE Tunnel
          -ระบุ Tunnel Local IP
          -ระบุ Tunnel Remote IP
          -ระบุ Local WAN IP (IP WAN ของ2927)
          -ระบุ Remote WAN IP ของ Router ปลายทาง (IP WAN Peplink)
          -ระบุ Local Network ( LAN ของ 2927)
          -ระบุ Remote Network (LAN IP ของ Router ปลายทางที่เราต้องการสื่อสารด้วย) และกด OK

 

 

2.3 ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ ไปที่ VPN and Remote Access >> Connection Management

 

 

3.ทดสอบ สื่อสาร

3.1 ทำการ Ping จาก Peplink ไปที่ Draytek2927 สามารถสื่อสารกันได้