Network Diagram

                       

 

1. ไปที่ Firewall >> Filter Setup เลือก Set 1 Default Data Filter (ในบ้างรุ่นจะเป็น Set ที่ 2 ให้สังเกตที่ Data Filter)

 

 

2. เลือก Rule 2 สำหรับการตั้งค่าบล็อคการใช้งานทั้งหมด

 

 

3. ทำการตั้งค่า Rule 2 ดังนี้
          3.1 ทำการ Enable เพื่อเปิดใช้งาน (กรอบสีแดง)
          3.2 ตั้ง Comments เพื่อช่วยในการระบุว่า Rule ใช้งานเกี่ยวกับอะไร (เลือกไม่ระบุก็ได้) (กรอบสีส้ม)
          3.3 ตั้งค่า Src, Des, Service Type เป็น Any (กรอบสีเหลือง)
          3.4 เลือก Action Filter เป็น Block If No Further Match (กรอบสีเขียว)
          3.5 กด OK เพื่อบันทึก (กรอบสีน้ำเงิน)

 

 

4. ทำการตั้งค่า Filter Rule ที่ 3 สำหรับอนุญาตการใช้งานบ้าง IP Address

 

 

5. ทำการตั้งค่าที่ Rule 3 ดังนี้
          5.1 ทำการ Enable เพื่อเปิดใช้งาน (กรอบสีแดง)
          5.2 ตั้ง Comments เพื่อช่วยในการระบุว่า Rule ใช้งานเกี่ยวกับอะไร (เลือกไม่ระบุก็ได้) (กรอบสีส้ม)
          5.3 ตั้งค่า Source IP เป็น IP ที่เราต้องการอนุญาตให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ (กรอบสีเหลือง)
          3.4 ระบุ Destination และ Service Type เป็น Any (กรอบสีเขียว)
          3.5 เลือก Action Filter เป็น Block If No Further Match (กรอบสีน้ำเงิน)
          3.6 กด OK เพื่อบันทึก (กรอบสีม่วง)

 

 

ตัวอย่าง Filter Rule เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้ว
(ส่วนของ Rule 1 ให้สังเกต Src IP Dst IP Service Type จะต้องเป็น Any และ Action ต้องเป็น Block If No Further Match
ในส่วนของ Rule 2 ให้สังเกต Src IP เป็น IP ที่เรากำหนด  Dst IP Service Type เป็น Any และ Action เป็น Pass Immediately )

 

 

ทดสอบ

IP 172.29.27.12 สามารถส่งข้อมูลไปยังอินเทอเน็ตได้

 

IP 172.29.27.100 ไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังอินเทอเน็ตได้