การตั้งค่า Access Point IP-COM แบบ Standalone

Fix IP เป็น 192.168.0.xx ที่ไม่ใช่เลข 254
Subnet Mask : 255.255.255.0
จากนั้นเปิด Brower ไปที่ 192.168.0.254
Login ด้วย User และ Password ดังนี้ admin , admin

การตั้งค่า IP Address ให้กับ Access Point

- ไปที่เมนู Network
- เลือก Address Mode เป็น Static IP
- ใส่ค่า IP Address ให้ตรงกับระบบ

การตั้งค่า SSID ให้กับ Access Point

- ไปที่เมนู Wireless เลือก Basic
- ตรงแถบ SSID จะเป็นให้เลือกสามารถเลือกได้ 8 SSID
- ใส่ค่า SSID ให้กับ AP จากนั้นก็ Save

การตั้งค่าความถี่ให้กับ Access Point

- ไปที่เมนู Wireless เลือก Radio
- เลือก Country เป็น US แนะนำนะครับ
- ใส่ค่า Channel ที่เราต้องการ จากนั้นก็ Save

การปรับสัญญาณของ Access Point

- ไปที่เมนู Wireless เลือก Advance
- ตรงแถบ Receive Signal Strength ก็ใส่ค่าที่เราต้องการเช่น -75 เพื่อ ต้องการให้ Client หลุดเพื่อไปเชื่อม AP ตัวใหม่ หากค่าสัญญาณเป็น -75 ตรงนี้แนะน าให้ทำการ Site Survey ประกอบการตั้งค่าด้วย
- ตรงแถบ TX Power ก็ใส่ค่ากำลังส่งตามมารตฐานประเทศไทย

การตั้งค่าเวลาของ Access Point

- ไปที่เมนู Tools เลือก Time
- เลือกเวลา GMT +07:00 ตามมารตฐานเวลาโลก

การตั้งค่า Auto Reboot ให้กับ Access Point

- ไปที่เมนู Tools เลือก Reboot
- เลือกการตั้งค่าตามที่เราต้องการจากภาพผมเลือกให้ Reboot เวลา 4:59 หรือ เกือบตี 5 ของทุกวัน เราสามารถกำหนดเป็น ช่วงก็ได้เช่น จันทร์ – ศุกร์ ตามเวลาที่กำหนด