1. เลือกหัวข้อ Maintenance

2. เลือก Network

3. กด Create LAN Configuration 

4. กำหนดชื่อ Interface Name

5. เลือก Port ที่ต้องการ

6. กำหนดหมายเลข VLAN

7. กำหนดหมายเลข IP Address

8. ระบุ Subnet Mask

9. หากต้องการให้ Router แจก IP Address ให้ทำการ Enable (หากไม่ต้องการ ให้ทำการ Disable และข้ามไปที่ข้อ 13)

10. กำหนดจำนวน IP Address ที่ต้องการให้ Router แจก

11. กำหนด Primary DNS

12. กำหนด Secondary DNS

13. กด Confirm

 

 เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย Cloud จะแจ้งเตือนและให้ทำการ Reboot อุปกรณ์ ให้กดปุ่ม Reboot

เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย จะแสดง Status ดังภาพ