เริ่มต้นให้ทำการ Upgrade Firmware ของ Switch ให้มีฟังก์ชัน Cloud ขึ้นมาเมื่อ Upgrade เรียบร้อยแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1.ให้ทำการ Login เข้ามาใน IMS Cloud

2. คลิ๊กที่ email ของเรา (ด้านขวามือบน)

3. เลือกหัวข้อ Unique Cloud Code

4. กดปุ่ม Copy เพื่อคัดลอก Unique Cloud Code และนำไปใส่ยังอุปกรณ์

 

 

5. ให้ทำการ Login เข้าไปที่อุปกรณ์ จากนั้นเลือกหัวข้อ Device Settings > IMS Cloud 

6. ติ๊ก Enable IMS Cloud Maintenance

7. ใส่ Unique Cloud Code ที่ได้รับจาก Cloud 

8. ติ๊ก Enable Report

9. กด Confirm

 

 

 จากนั้นตั้งค่าให้สวิตซ์สามารถออกอินเตอร์เน็ตได้ โดยการ ทำ Default Route

10. เข้าไปที่หัวข้อ Routing

11. เลือกหัวข้อ Static Routing

12. กด Add

 

 

13. กำหนด Destination IP เป็น 0.0.0.0

14. กำหนด Subnet mask เป็น 0.0.0.0

15. กำหนด Next Hop เป็น IP Address ของ Router

16. กด Confirm

 

 

และทำการกำหนด DNS เพื่อให้สามารถออกอินเตอร์เน็ตได้

17. เข้ามาที่หัวข้อ Basics > System Summary

18. กดที่รูปดินสอตรงหัวข้อ Device Info

19. เลือกหัวข้อ DNS Assignment Type เป็น Manual

20. กำหนด Primary DNS (8.8.8.8)

21. กำหนด Secondary DNS (8.8.4.4)

22. กด Confirm 

 

ให้กลับมาที่หน้า Cloud อีกครั้ง เมื่ออุปกรณ์ ถูก Add ขึ้น Cloud ที่ email ของเราด้านขวามือบน จะมีจุดสีแดงขึ้นมา

23. ให้กดที่ email ของเรา

24. เลือกหัวข้อ Device-Joining Alert

 

  

25. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ

26. กด Batch Add Device

27. เลือก Project ที่ต้องการ

28. กด Confirm