เริ่มต้นให้ทำการ Upgrade Firmware ของ Router ให้มีฟังก์ชัน Cloud ขึ้นมาเมื่อ Upgrade เรียบร้อยแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1.ให้ทำการ Login เข้ามาใน IMS Cloud

2. คลิ๊กที่ email ของเรา (ด้านขวามือบน)

3. เลือกหัวข้อ Unique Cloud Code

4. กดปุ่ม Copy เพื่อคัดลอก Unique Cloud Code และนำไปใส่ยังอุปกรณ์

 

 

5. ให้ทำการ Login เข้าไปที่อุปกรณ์ จากนั้นเลือกหัวข้อ Maintenance > Cloud Maintenance

6. ติ๊ก Enable Cloud Maintenance

 

7. ใส่ Unique Cloud Code ที่ได้รับจาก Cloud 

8. ติ๊ก Enable Report

9. กด Save

   

ให้กลับมาที่หน้า Cloud อีกครั้ง เมื่ออุปกรณ์ ถูก Add ขึ้น Cloud ที่ email ของเราด้านขวามือบน จะมีจุดสีแดงขึ้นมา

10. ให้กดที่ email ของเรา

11. เลือกหัวข้อ Device-Joining Alert

 

12. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ

13. กด Batch Add Device

14. เลือก Project ที่ต้องการ

15. กด Confirm