การตั้งค่าใช้งานแบบง่ายๆ ด้วย Menu “ Wizard Setup” ไปที่หัวข้อ “Wizard Setup” จากนั้นจะเจอหัวข้อแรกคือ “ Internet Connection” เราสามารถตั้งค่าขา WAN ได้ว่าต้องการเป็น Mode ใด จากนั้นกด Next

 

                 หัวข้อถัดมา เป็นส่วนของการตั้งค่า “Wireless Settings” ในส่วนของหัวข้อนี้แนะนำไม่ให้เปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ Default ตั้งค่าชนิดของ Country เป็น ETSI และ Channel ของสัญญาณ Wireless อยู่ที่ Channel 6 และส่วนของ 802.11 Mode เป็น มาตรฐาน 802.11b/g/n จากนั้นให้กด Next

                 และสำหรับ หัวข้อ Billing Profile ในส่วนของ Time Base Profile ให้เลือกชนิดการใช้งานมี 2 หัวข้อดังนี้ Time To Finish จะเป็นการใช้งานหลังจาก Login ด้วย Username Password จะนับถอยหลังจนถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ใน Profile Accumulation จะเป็นการใช้งานหลังจาก Login ด้วย Username Password แล้วเมื่อ Logout เพื่อเลิกใช้งานเวลาการใช้งานของ Internet ยังไม่หมดก็สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้

                

                 ส่วนของหัวข้อ Authentication Service ให้เลือก Yes เพื่อกำหนดว่าให้ User ที่ใช้งานต้อง Authentication ก่อนถึงจะใช้งาน Internet ได้

                 หัวข้อถัดมา คือ Accounting มีการตั้งค่า 2 ส่วน 1. Setting เป็นการกำหนดปุ่มบนตัว อุปกรณ์ Handlink ทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ A B C เราสามารถกำหนด Profile ที่เราตั้งค่าไว้ในหัวข้อ Billing Profile 2. Printout เป็นการกำหนดกระดาษว่าให้ ปริ้นท์ออกมาจำนวนกี่ชุด ยกตัวอย่างเช่น ปริ้นท์ออกมา 2 ชุดเพื่อที่ ทำเป็นสำเนาไว้กับผู้ดูแล 1 ชุดและให้ผู้ใช้งาน 1 ชุด

                

                 ถัดจากหัวข้อ Accounting ก็จะเป็น หัวข้อ Firmware Upgrade Notice Setting หัวข้อนี้จะเป็นการกรอกข้อมูล Email เพื่อรับข้อมูลจาก Handlink เมื่อมี Firmware ใหม่ออกมา

 

                      หัวข้อสุดท้ายคือ System Setting หัวข้อนี้จะเป็นการตั้งค่าระบบ แนะนำให้เปลี่ยนPassword และตั้งค่า เวลาในส่วนของ NTP Setting เพียงเท่านี้ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าและพร้อมใช้งาน Handlink แบบง่ายๆได้แล้ว