การติดตั้งอุปกรณ์ Deliberant APC-2M, 5M Series : Mode Access Point Multi SSID

Deliberant สามารถ รองรับ Multi SSID ได้สูงสุด  7 SSID

 

          หลังจาก Login เรียบร้อยแล้ว เริ่มจากเพิ่ม SSID ก่อนเลย

1.ไปที่ เมนู Config  > Virtual AP  กด เครื่องหมาย + เพื่อเพิ่ม SSID  ตามที่ต้องการ

 

          2. ทำการเปลี่ยนชื่อ SSID  โดยคลิกที่ชื่อ SSID นั้นๆ แล้วเปลี่ยนชื่อตามที่ต้องการ

 

          3.  ทำการจับคู่ ระหว่าง VLAN กับ SSID

 

          4.  กำหนด VLAN Management

 

         

   5.  กำหนดช่องความถี่ที่ใช้งาน