ขั้นตอนการเชื่อมต่อสา หรบั Upgrade Firmware via TFTP

 


1. ทำการโหลด Program Firmware Upgrade Utility (ตามลิงค์ Download Firmware Upgrade Utility)

 

2. ทำการโหลด Firmware ของ Model ที่เราต้องการอัพเกรด (Download FW)

 

3. ท าการเชื่อมต่อ LAN PC ของเรากับ Router และทา การตงั้ค่า Static IP PC ของเราดังนี้
3.1 IP address: 192.168.1.10
3.2 Subnet Mask: 255.255.255.0
3.3 Default Gateway: 192.168.1.1 (IP Default ของ Router)
PC/Laptop4. ทำ TFTP Mode บน Router โดยให้กดปุ่ม Reset ของ Router ค้างไว้และ ทำการเปิด Router อีกครั้ง รอจนเข้า Mode TFTP (สังเกตุได้จาก ไฟสถานะกระพริบเร็ว ๆ )

 

 

5. เปิดใช้งาน Firmware Upgrade Utility โดยทำการตั้งค่าดังนี้

5.1 ทำการระบุ Router IP เป็น 192.168.1.1
5.2 เลือก Firmware ที่เราต้องการอัพเกรดที่ Firmware File (กดที่กรอบสีส้มสำหรับเลือก Firmware)
5.3 หลังจากระบุครบแล้วให้ทำการกด Send (กรอบสีเขียว)

 


6. รอให้Program Firmware Upgrade Utility ทำงานจนเสร็จ หลังจากนั้น Router จะทำการ Reboot และใช้งานตามโหมดปกติ