การจำกัด Bandwidth ด้วย User Profile

มาสร้าง Profiles User ใน Hotspot

1. IP / Hotspot

1.1. ไปที่แทป User Profile ให้กดเพิ่ม New Hotspot User profile

1.2. ทำการตั้งชื่อ Profile ในช่อง Name

1.3. กำหนดความเร็วในช่อง Rate Limit rx/txโดย rx จะเป็นค่าที่ server รับจาก client ก็คือ ค่า Upload ของ client นั่นเอง และ tx จะเป็นค่าที่ server ส่งให้ client ก็จะเป็นค่า Download ของ client

ในที่นี้เรากำหนดให้เป็น 128k/256k ก็คือ upload 128kbps, download 256kbps แล้วกด OK

 

 

2. สร้าง user เพื่อ ทดสอบ Profiles

 

 

2.1. ไปที่แทป User แล้วกดเพิ่ม New Hotspot User

2.2. ใส่ชื่อ user ในช่อง Name ช่อง Password ไม่ใส่ก็ได้ เพื่อความสะดวก

2.3. เลือก Profile ที่สร้างไว้ จากนั้นกด OK

3. ดำเนินการทดสอบ โดยใช้ user ที่สร้างขึ้นมา โดยจำกัด ค่า Download / Upload

          3.1 Login ด้วย User= user1 Password =ว่าง

4. Test Speed Internet เพื่อดูว่า ได้ค่าตามที่ กำหนดไว้ใน Profiles หรือไม่