การ Port Forwarding

การ Forward Port ทำได้ 2วิธี

วิธีที่ 1

1.1. ไปที่ Menu IP เลือก Firewall

1.2. แทป NAT เพิ่ม New NAT Rule

chain : dstnat

protocol : TCP

dst port : port ด้านนอกที่ต้องการเข้ามา

In. Interface : ether1

 

action : dst-nat

ip address ด้านใน Lan ที่ต้องการเข้าไป

 

 

วิธีที่ 2

เปิด Terminal ขึ้นมา แล้ว copy คำสั่งลงได้เลย

/ip firewall nat

add action=dst-nat chain=dstnat comment="" disabled=no dst-port=10800 in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp to-addresses=192.168.10.100 to-ports=80